برچسب: Mentha piperita

مجله باغ گیاهشناسی – جلد دوم