مجله باغ گیاه شناسی ملی ایران

هیات تحریریه مجله باغ گیاه شناسی ملی ابران

دکتر عادل جلیلی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه شناسی

دکتربهنام حمزه

رئیس بخش تحقیقات گیاه‌شناسی

دکتر پریسا پناهی

مسئول رویشگاه ‌های خزری (هیرکانی) و زاگرس

دکتر مریم پالیزدار

مسئول میدان مرکزی، باغ ایرانی،گلخانه جنوب ایران و گلخانه کاکتوس